Mitä on moderni markkinointi?

Onko moderni markkinointi sitä, että käytetään aina uusimpia teknologioita; koneoppimista, algoritmeja ja automaatiota? Vastaus on kyllä ja ei. Teknologiat kuuluvat oleellisena osana modernin markkinoinnin työkalupakkiin, mutta kokonaisuutena vaaditaan kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkien teknologiatyökalujen summa. Moderni markkinointi on yhdistelmä teknologista, strategista, taktista, analyyttista ja liiketoimintaosaamista yhdistettynä ketteriin toimintaympäristöihin ja yhteistyö- sekä palvelumalleihin.

☑ Teknologinen osaaminen
☑ Strateginen osaaminen
☑ Taktinen osaaminen
☑ Analyyttinen osaaminen
☑ Liiketoimintaosaaminen
☑ Lean-mindset ja ketterät yhteistyömallit

Teknologinen osaaminen

Chiefmartec.com on noteeranut vuonna 2020 yli 8000 markkinointiteknologian palveluntarjoajaa ja niiden kasvu on alati kiihtyvää. On siis sanomattakin selvää, että kaikkia markkinointiteknologioita ei voi eikä edes pidä yrittää hyödyntää. Moderni markkinoija testaa, arvioi ja osaa tunnistaa potentiaalisimmat teknologiat juuri oman yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin nähden. Hyvät teknologiaratkaisut tuovat arvoa, lisäävät tuottavuutta ja ennen kaikkea palvelevat saumattomasti markkinoinnin kokonaisuutta. Teknologioista ei saa tulla itse tarkoitusta, vaan ne ovat välineitä, jotka helpottavat tavoitteiden saavuttamista.

Lue lisää: Koneoppiva markkinointi vai manuaalinen ab-testaus? >

Strateginen osaaminen

Strateginen osaaminen on tuottavan markkinointikokonaisuuden suunnittelun perusta. Markkinoijalla on oltava strategista ymmärrystä valita parhaat keinot ja toimintatavat markkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi huomioiden vaikuttavat tekijät yrityksessä, liikeideassa, markkinassa, kohdeyleisössä, kilpailijoissa sekä ylipäätään yhteiskunnassa. Lisäksi taktisen tekemisen pohjalla on tärkeä ymmärtää tehdyt strategiset valinnat, jotta strategiaa voidaan tehokkaasti implementoida ja edelleen kehittää – on siis tärkeää, että strategiset pääpiirteet on iskostettu ainakin jossain määrin kaikille markkinoinnin parissa työskenteleville.

Lue lisää: Markkinoinnin suunnitteluprosessi,joka tuottaa arvoa kaikille osapuolille >

Tilaa: Videotiivistelmä aiheesta ”Markkinoinnin taktinen suunnitelma” >

Taktinen osaaminen

Markkinoinnissa keskitytään usein liikaa taktisen osaamisen merkitykseen, mutta laadukas toteutus on tietysti markkinointitekemisen kulmakivi. Moderni markkinointitiimi koostuu usein T-mallin osaajista,  joiden spesialiteetti ei rajoitu yhden kanavan syväosaamiseen vaan useamman kanavan tai toimenpiteen laajempaan ymmärtämiseen. Taktisessa toteutuksessa ja kanavien sisällä on pystyttävä laadukkaasti ja johdonmukaisesti testaamaan ja optimoimaan mainonnan toimivuutta hyödyntäen sopivassa suhteessa markkinoijan omaa osaamista ja alustojen teknologiamahdollisuuksia, kuten eri optimointi-, mainosmuoto- tai koneoppimisvaihtoehtoja.

Lue lisää: Näin rekrytoit hyvän markkinoijan >

Lue lisää: Mikä on markkinoinnin taktinen suunnitelma ja miksi se on niin tärkeä? >

Analyyttinen osaaminen

Analyyttinen osaaminen on korostunut modernissa markkinoinnissa vuosi vuodelta, ja onkin nykyään yksi markkinoijan tärkeimmistä ominaisuuksista. Voidaan ajatella, että analyyttinen osaaminen koostuu kolmesta osa-alueesta: analytiikan teknologinen puoli eli luotettavan tiedon varmistaminen, oikean tiedon kerääminen ja tulkitseminen datan joukosta, sekä tulosten jäsentely, visualisointi ja raportointi eri sidosryhmille vastaanottajan konteksti huomioon ottaen. Kun nämä kolme osa-aluetta on katettu tiimin sisällä joko useamman tai yhden henkilön toimesta, voidaan analytiikkaa pitää luontevana ja ennen kaikkea luotettavan osana markkinoinnin päivittäistä optimointia ja kehitystä.

Lue lisää: Mitä on laadukas markkinoinnin raportointi? >

Liiketoimintaosaaminen

Vaikka liiketoimintaosaaminen meneekin osittain ristiin strategisen osaamisen kanssa, on silti äärimmäisen tärkeää rakentaa markkinoinnin kokonaisuus niin, että liiketoiminnan realiteetit, kuten resurssien jakautuminen, myyntiprosessi, katteet ja ansaintamallit on otettu huomioon. Liiketoimintaa ymmärtävistä markkinoijista on huutava pula juuri siksi, että jokainen haluaa tiimiinsä sellaisen. Liiketoimintaymmärryksen raameja voi olla vaikea määritellä ja siksi myös hankala tunnistaa, mutta perusajatus on siinä, että ymmärtää yrityksen ydintoiminnan, mistä ja ja miten tuotto tulee sekä mitä haasteita siihen liittyy.

Lean-mindset ja ketterät yhteistyömallit

Moderni markkinointi = ketteryys. Kankeat perinteiset toimintamallit ovat painuneet taka-alalle ja menestyvät yritykset koosta riippumatta panostavat ketteryyteen markkinoinnissa. Missään niin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä kuin nykypäivän markkinointi ja digitaalinen maailma on, ei staattisuudella päästä pitkälle. Lean-markkinoinnin ytimessä on joustavuus niin yhteistyömalleissa kuin läpi koko tekemisen ja markkinointiorganisaation. Joustavuuden kustannuksella ei kuitenkaan saa tinkiä laadusta tai suunnitelmallisuudesta, vaan päätöksiä on pystyttävä tekemään nopeasti, luotettavasti ja tavoitteellisesti. On markkinoinnin organisaatio sitten rakennettu täysin in-house, kokonaan ulkoistettu tai mitä tahansa tältä väliltä, pitää näiden asioiden löytyä hyvin toimivasta markkinointiorganisaatiosta.

Lue lisää: Miksi ketterä organisaatio ei horju kriisinkään keskellä? >

Tuloksena tuottavuus

Moderni markkinointi ei ole halpaa eikä kallista, vaan tuottavaa. Markkinoinnin kokonaisuuteen on ketterästi ja herkällä kädellä otettava testaukseen uusia toimenpiteitä, kanavia ja teknologioita, joista suunnitelmallisen testaamisen seurauksena jäljelle valikoituvat ne, jotka mahdollistavat tuottavaa markkinointia. Kaikki markkinointi ei tietenkään tuota konversioita, kuten vaikka top-funnel tunnettuusmarkkinointi, mutta niillä on tärkeä paikkansa yrityksen markkinointi- ja myyntiprosesin kokonaisuudessa, ja niiden tuottavuutta tuleekin mitata eri keinoin. Ketterässä, ratkaisukeskeisessä ja laadukkaaseen tekemiseen panostavassa organisaatiossa tuottavuus on tekemisen lopputulos.

Jos haluat keskustella modernin markkinoinnin toteuttamisesta, kaipaat apua jollain näistä osa-alueista tai haluat vain esimerkiksi kartoittaa nykymarkkinointinne moderniusasteen, voit varata suoraan kalenterista ajan tiiviille 15 minuutin keskustelulle >.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly