Mitä on markkinoinnin asiantuntijuus?

Mitä on asiantuntijuus yleisesti? Kuka voi olla asiantuntija? Asiantuntijuudelle on monia määritelmiä, jotka selittyvät esimerkiksi erilaisesta lähestymistavasta lähteä selittämään ja tutkimaan asiantuntijuutta.

Asiantuntijuuteen ei aina vaadita monien vuosikymmenten työkokemusta tai puku päällä ravaamista kokouksesta kokoukseen. Toki tämäkin voi olla mahdollista. Mielestäni markkinoinnin asiantuntijuus voi tarkoittaa ammatillisuutta, joka perustuu teoreettiseen ja ammatilliseen tietoon sekä osaamiseen.

Toisaalta asiantuntijuus voidaan nähdä enemmän kokemuksena, jolloin asiaankuuluva tietämys, tilannekohtainen kyky toimia sekä luottamus omaan tekemiseen ovat avainasemassa. Suurta osaa näyttelee se, minkälaiselle tasolle oman tietämyksensä ja taitonsa kokee suhteessa muihin. Asiantuntija osaa kyseenalaistaa, luoda ratkaisuja ja toimia tilanteissa, joissa ei ehkä ole ennalta määriteltyä tapaa toimia.

Mitä markkinoinnin asiantuntijuus vaatii?

Markkinoinnin asiantuntijuus vaatii monenlaisia ominaisuuksia, joista tärkeimpinä pidän kykyä soveltaa aiempaa kokemusta ja teoriaa ongelmatilanteeseen, kokonaisvaltaista liiketoiminnan ymmärrystä mutta samalla spesifimpejä taitoja omaan työnkuvaan liittyen. Markkinoinnin toimialan ja töiden monipuolisuuden takia markkinoinnin asiantuntija on oltava tietoinen alalla vallitsevista trendeistä ja muutoksista. Myös halu oppia uutta ja hyvät kommunikointitaidot ovat avainasemassa.

Henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi työskentely markkinoinnin asiantuntijana vaatii riittäviä resursseja muilta osa-alueilta, kuten tehtäviin nähden riittävän työajan sekä asiaan kuuluvat työvälineet ja ympäristön.

T-mallin nykyajan markkinoinnin asiantuntija

Markkinoinnin asiantuntijan tulisi ymmärtää liiketoimintaa ja erityisesti markkinointia kokonaisvaltaisesti, mutta samalla omata syvempi osaaminen oman työnkuvansa vaativasta työstä. Tästä syytä nykyaikaisen markkinoijan tulisi olla ns. T-mallin markkinoija. Markkinoinnin asiantuntijan olisi siis samaan aikaan oltava moniottelija sekä mestari omassa päälajissaan.

Asiantuntijuuden käsitteen kokiessa inflaatiota, yritykset vaativat markkinoinnin henkilöstöltään entistä enemmän liiketoiminnallista osaamista. Eri teknologioiden substanssiosaaminen on sivuosassa ja kokonaisuuksien ymmärtäminen kasvattaa merkitystään. Markkinoinnin vastuualueiksi koetaan myös asiakasymmärryksen ja -kokemuksen kehittäminen, myyntiosaaminen sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden tukeminen. Yritysten on myös syytä pohtia kriittisesti sisäisen- ja ulkoisen osaamisen hybridimallia markkinoinnin stretegisen johdon sekä operatiivisen toiminnan ja teknisen toteutuksen välillä.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly